Logo
Komunikat
PROMOCJA KREDYTU MIESZKANIOWEGO!!!

Trwa wiosenna PROMOCJA kredytu mieszkaniowego!

Tylko teraz: - prowizja 0 zł - marża w dół

Szanowni Państwo – Beneficjenci Programu Tarcza Finansowa PFR,

zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia przez Państwa w Banku nie później niż do 31 grudnia 2020 r. dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do jego reprezentowania.

W zależności od sytuacji są to:

 • dokumenty potwierdzające, że osoba, która zawarła Umowę Subwencji Finansowej i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była uprawniona do reprezentowania Beneficjenta. W zależności od sytuacji są to:
 • aktualny/pełny odpis z KRS na datę Umowy i każdego Wniosku (jeden odpis, jeśli pokrywa wszystkie czynności) lub pełny odpis z KRS na datę złożenia Dokumentów do Banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty Umowy i każdego Wniosku),

 • albo
 • wydruk z CEIDG na datę Umowy i każdego z Wniosków lub na datę złożenia Dokumentów do Banku (jeśli data ta jest późniejsza od daty Umowy i każdego Wniosku),

 • albo
 • Pełnomocnictwo i aktualny/pełny odpis z KRS lub Pełnomocnictwo i wydruk z CEIDG,

 • albo
 • Oświadczenie wraz z aktualnym/pełnym odpisem z KRS lub wydrukiem z CEIDG.

 • Wzory Pełnomocnictwa oraz Oświadczenia (zob. 2.2.3.1 Procedura) zawarte są w Regulaminie i zawierają wzór danych wymaganych w Pełnomocnictwie/Oświadczeniu (https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp.pdf)

  W każdym przypadku, w tym w razie konieczności uzupełnienia braków w zakresie złożonych Dokumentów, 31 grudnia 2020 r. jest ostatecznym terminem złożenia Dokumentów przez Beneficjentów.

  Dopuszcza się weryfikację w rejestrach (KRS, CEIDG) w sposób zautomatyzowany przez Banki bez konieczności pozyskiwania odpisów/wydruków od Beneficjenta.

   Dostarczenie ww. dokumentów do Banku może nastąpić w następujący sposób:

 • w formie papierowej osobiście lub przez pocztę,

 • lub
 • w formie elektronicznej,

 • lub
 • w przypadku KRS i CEIDG dopuszcza się weryfikację w rejestrach (KRS, CEIDG) w sposób zautomatyzowany przez Banki bez konieczności pozyskiwania odpisów/wydruków od Beneficjenta pod warunkiem, że Banki odbiorą od Beneficjenta oświadczenie, które może być złożone przez Beneficjenta w Bankowości Elektronicznej, w której Beneficjent:

 • potwierdzi, że zapoznał się z przedstawionymi przez Bank dokumentami,

 • potwierdzi, że dane zawarte w dokumentach, są prawdziwe, oraz

 • wyrazi zgodę na przekazanie do PFR dokumentów, które zostały przedstawione Beneficjentowi przez Bank.

Z poważaniem

Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb.

PROMOCJA KREDYTU MIESZKANIOWEGO!!!

Szanowni Państwo – WAŻNY TERMIN 14-09-2019 r
Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r.,poz.1075), nakłada na dostawców usług
płatniczych, w tym Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Trybunalskim, obowiązek wprowadzenia tzw. silnego uwierzytelniania użytkownika.
Silne uwierzytelnianie polega na dwuetapowym procesie weryfikacji tożsamości użytkowników bankowości internetowej, a jego celem jest zwiększenie ochrony Państwa danych osobowych oraz środków znajdujących się na rachunkach bankowych. Podczas silnego uwierzytelniania Użytkownik logując się do bankowości eBankNet będzie zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości przekazanym przez Bank Hasłem SMS. Biorąc pod uwagę powyższe, Posiadaczy rachunków prosimy aby o dnia 14-09-2019 sprawdzili podany numer telefonu komórkowego w Placówce gdzie zakładali bankowość elektroniczną, ponieważ na ten telefon Bank będzie wysyłał Hasło SMS. Natomiast klienci indywidualni, którzy do tej pory korzystali z tokenów, proszeni są o stawienie się w Placówce gdzie zakładali bankowość w celu podania nr telefonu komórkowego na który Bank będzie wysyłał Hasło SMS, a także o zmianę autoryzacji transakcji na Hasło SMS. Tokeny po 14-09-2019 nie będą już działały!!!

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Oddziałami Naszego Banku lub informatykami, lista oraz numery telefonów dostępne są na Naszej stronie internetowej www.bszp.pl.

Uprzejmie dziękujemy.
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj